Algemene voorwaarden

Cinekid Play - Gebruikersvoorwaarden

1. Algemeen
Welkom bij Cinekid Play. Cinekid Play is een dienst van de Stichting Cinekid Amsterdam (hierna: Cinekid).
 
Cinekid Play is een online platform met content van de waar Cinekid de rechten toe heeft.
 
Op het gebruik van de dienst Cinekid Play zijn deze Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van Cinekid Play van toepassing.
 
2. Definities
  • Apparaat - De apparaten of software applicaties (webbrowsers) waarop de content kan worden weergegeven.
  • Content - Al het, al dan niet via de videoplayer, door Cinekid beschikbaar gestelde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, games en software) dat via de Cinekid Play toegankelijk is.
  • Cinekid - Stichting Cinekid Amsterdam, Kattenburgerstraat 5 Gebouw 003, 1018 JA  Amsterdam. KvK nummer: 41205780.
  • Cinekid Play  - De door Cinekid aangeboden dienst, bestaande uit gratis toegang geven tot de Content van Cinekid Play aan Gebruikers en indien van toepassing op bepaalde betaalde content.
  • Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden - De voorwaarden voor het gebruik van de Cinekid Play Dienstverlening zoals in deze tekst opgenomen.
  • Gebruiker - Een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Cinekid een overeenkomst tot het leveren van de Cinekid Play dienstverlening sluit of heeft gesloten of zonder een abonnement af te sluiten gebruik maakt van de gratis service van Cinekid Play.
  • Inloggegevens - De strikt persoonlijke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord die door de Gebruiker middels het Cinekid id wordt ingesteld om zichzelf toegang te verschaffen tot de Cinekid Play Dienstverlening.
  • Website - De door Cinekid aangeboden websites op het webadres cinekid.nl en cinekidplay.nl waarmee Content kan worden bekeken middels de Cinekid Play Dienstverlening.
  • Overeenkomst - De overeenkomst, waarvan deze Gebruiksvoorwaarden Cinekid Play deel uitmaken, tot het leveren van de Cinekid Play Dienstverlening door Cinekid aan Gebruiker.
  •  
3. Aanmelding en inloggegevens
3.1 De kijker kan zich bij Cinekid Play aanmelden met het daarvoor op de Website beschikbare elektronische aanmeldingsformulier. 
 
3.2 De overeenkomst tussen Cinekid en Gebruiker komt tot stand door de bevestiging van de aanmelding door Cinekid, waarbij Cinekid de Gebruiker bevestigt dat deze met diens Inloggegevens toegang heeft tot de gratis Content inclusief extra games en mogelijkheden en de Cinekid Play Dienstverlening aanvangt. Gebruiker kan de overeenkomst elk moment opzeggen, conform het bepaalde in artikel 5. Cinekid kan de Gebruiker benaderen in verband met de afronding van de aanmelding en bevestiging van de Overeenkomst.
 
3.3 De Gebruiker dient bij aanmelding ten minste de volgende gegevens op te geven: naam, Inloggegevens en de voor betaling vereiste gegevens van de Gebruiker. De Gebruiker garandeert dat de opgegeven gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven via de pagina op de website waarop de persoonlijk instellingen van de Gebruiker kunnen worden aangepast.
 
3.4.De Gebruiker dient de gekozen Inloggegevens strikt geheim te houden. Eventueel misbruik of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komt voor rekening en risico van de Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Cinekid kan worden toegerekend.
 
3.5 Elke handeling die met de Inloggegevens wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker.
 
3.6 Doordat op sommige content geoblocking van toepassing is kan het zijn dat deze content buiten Nederland niet zichtbaar is.
 
4. Dienstverlening en Gebruiksregels 
4.1 Na bevestiging door Cinekid van de aanmelding, heeft de Gebruiker met de Inloggegevens toegang tot de gratis content en is deze gerechtigd de content te gebruiken conform deze Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden.
 
4.2 De Gebruiker dient te beschikken over toegang tot het internet en over één of meer Apparaten om toegang te verkrijgen tot Cinekid Play Dienstverlening. 
 
4.3 Cinekid behoudt zich het recht voor om de Cinekid Play Dienstverlening op te schorten of te beëindigen of geheel of gedeeltelijk te wijzigen (zoals veranderingen van het aanbod van Content of van de technische specificaties). Cinekid zal een eventuele wijziging, opschorting of beëindiging van de dienstverlening zo snel als mogelijk aan Gebruiker communiceren via e-mail dan wel via de website www.Cinekid.nl en/of cinekidplay.nl.  
 
4.4 Gebruiker mag de Cinekid Play Dienstverlening, de Website en de Content op geen enkele andere wijze gebruiken, dan in overeenstemming met deze Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden, voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.  
 
4.5 Alle rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Cinekid Play Dienstverlening, de Website en/of de Content – zoals onder meer afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Cinekid Play Dienstverlening uit te voeren – berusten bij Cinekid.  
 
4.6 Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van de Cinekid, de Landelijke publieke media-instellingen en/of hun leveranciers/licentiegevers.
 
4.7 De Gebruiker zal geen activiteiten ondernemen die de dienstverlening aan andere Gebruikers kunnen hinderen of die het functioneren van de Website nadelig kunnen beïnvloeden. De Gebruiker zal geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen gebruiken voor de toegang tot de Website of de Content.
 
4.8 Het is niet toegestaan om:
- De gebruikersidentificatie of beveiliging te omzeilen te manipuleren, of andere maatregelen te treffen met dit doel. Dit omvat onder meer het verschaffen van toegang tot informatie of Content waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft of die niet voor hem/haar bedoeld is alsook gebruik te maken van tools die ontworpen zijn om security maatregelen te omzeilen of te doorbreken;
- In te loggen of gebruik te maken van een server of Cinekid id waarvoor de Gebruiker geen toestemming heeft gekregen om in te loggen; - Denial of Service (DoS)- aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)- aanvallen uit te voeren of te lanceren.
 
4.9 De Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat de omzeiling of doorbreking (of een poging tot) van de beveiliging van systemen of netwerken strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd. Cinekid zal haar volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten en andere belanghebbende die dergelijke zaken onderzoeken.
 
4.10 Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Cinekid Play en/of diensten van Cinekid waarop wordt ingelogd (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker. Het is niet toegestaan de Content in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken in verband met bedrijfsmatige of voor zakelijke doeleinden, openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, te kopiëren, te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers en/of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld door deze door te geven via peer-to-peer netwerken, op internet te posten, toegankelijk te maken, te uploaden, te downloaden of anderszins te verspreiden; of anderen in staat te stellen dit te doen.
 
4.11 De Gebruiker zal aan minderjarigen uitsluitend Content vertonen, laten vertonen of op welke wijze dan ook toegankelijk maken mits de betreffende Content voor de betreffende leeftijdsgroep geschikt is bevonden conform de leeftijdsclassificatie op de Website.
 
4.12 In geval van schending van de verplichtingen die op de Gebruiker rusten uit hoofde van de Overeenkomst, of een gegronde verdenking daarvan, heeft Cinekid het recht om de toegang tot de Website en de Content voor de betreffende Gebruiker met onmiddellijke ingang te blokkeren en de Overeenkomst per direct te beëindigen.
 
4.13 Cinekid heeft het recht om de Cinekid Play Dienstverlening tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing van de gebruikte programmatuur of verbetering van de functionaliteit. Cinekid is echter nooit aansprakelijk en/of gehouden tot schadevergoeding voor schade in verband met dergelijke buitengebruikstelling.
 
4.14 De Dienstverlening van Cinekid Play kan in het kader van de Portabiliteitsverordening ook genoten worden in andere lidstaten van de Europese Unie. Echter door externe omstandigheden buiten de invloed van Cinekid kan de dienstverlening een lagere (bijvoorbeeld beeld) kwaliteit hebben dan in Nederland het geval is.
 
5. Aansprakelijkheid
5.1 Cinekid verleent geen garanties en sluit iedere aansprakelijkheid uit in verband met het gebruik van de Cinekid Play Dienstverlening, de Content, de kwaliteit of de (tijdelijke) onbereikbaarheid daarvan, waaronder maar niet beperkt tot storingen, onderhoud, onderbrekingen, onvolledige informatie en/of ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. 
 
 
6. Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden en Wijzigingen
6.1 Door gebruik te maken van de Cinekid Play Dienstverlening aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van de Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden, almede de algemene voorwaarden inclusief privacy statement. Cinekid behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De meest actuele versie kan altijd op www.Cinekid.nl en/of Cinekidplay.nl geraadpleegd worden.
 
6.2 Door de Cinekid Play Dienstverlening na wijziging van de hierboven genoemde voorwaarden te blijven gebruiken of Content op te blijven vragen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.
 
6.3 Indien enige bepaling in deze Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht blijken te zijn met dwingend recht, blijven deze Cinekid Play Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht. Cinekid is dan gerechtigd voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.
 
7. Klachten, geschillen, toepasselijk recht
7.1 De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd om eventuele klachten kenbaar te maken aan Cinekid via het daartoe via [email protected] of door contact op te nemen via 020-5317890. Cinekid zal zich inspannen om zo snel mogelijk op de klacht te reageren.
 
7.2 Op elke Overeenkomst tussen Cinekid en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
 
7.3 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Cinekid mochten ontstaan, worden met uitsluiting van iedere andere rechtbank in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 
Laatste aanpassing: 18 januari 2021 

Met een akkoord op de cookieverklaring geef je toestemming voor alle diensten die gebonden zijn aan de dienst Cinekid Play.
Wat is een cookie? Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.
Waarom gebruiken wij cookies? Cinekid Play gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf of van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses. Zo kunnen we de beste gebruikerservaring realiseren.
Welke cookies gebruikt Cinekid?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om Cinekid Play te laten werken. Zonder deze cookies kunnen niet alle elementen van de website worden geladen.
Cinekid Play plaatst de volgende cookies om de sessie met de server te bewerkstelligen, te controleren dat een formulier echt van de website komt en je cookiestatus te onthouden.
Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke pagina's zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te analyseren en verbeteren.
De Google Analytics cookies worden door Cinekid geplaatst om inzage te krijgen hoe bezoekers onze websites gebruiken. Met deze cookies maken we reportages en optimaliseren we onze website. De cookies verzamelen op anonieme wijze hoeveel bezoekers op de site komen, waar ze vandaan komen en welke pagina’s zij hebben bezocht. Meer weten over de Google Analytics cookies? http://www.google.com/policies/privacy/  
Emails worden verstuurd met mailgun.com (email adressen, namen)
Database opslag en hosting gebeurt op heroku.com (in de EU - naam, e-mailadres_)
Logging wordt nu weggeschreven naar papertrail.com (alle data komt hier in)
Email nieuwsbrief inschrijvingen komen aan bij mailchimp (email)
Betalingen worden afgehandeld door eCurring & Mollie. (naam, e-mailadres en bankrekeningnummer)
Voor het bijhouden van actieve gebruikers op de website gebruiken we google firebase (bijhouden wie op de site is, geanoniemiseerd)
Afbeeldingen e.d. worden gehost door AWS S3 (wordt alleen ingeladen)
Het domein wordt beschermd door cloudflare.com (alles gaat hier doorheen)
Google analyics slaat analytics data op (anoniem, niet herleidbaar)
Cinekid plaatst video's van YouTube en Vimeo op de website. Deze diensten plaatsen cookies om hun gebruikerservaring op anonieme wijze te optimaliseren. Cinekid heeft geen invloed op de cookies die Vimeo of YouTube plaatst. Meer informatie over de privacyvoorwaarden kijk hier https://policies.google.com/privacy en https://vimeo.com/privacy
Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. We kunnen gegevens van derden opvragen bij desbetreffende partijen, maar zijn afhankelijk van hun reactie. Stuur dan een e-mail naar: [email protected] 
Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
Laatste aanpassing: 6 oktober 2020


Wij nemen de privacy van onze bezoekers serieus. Op deze website worden functionele, analytische en tracking cookies gebruikt om uw bezoek aan deze website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Lees meer